THÔNG TIN DEMO

1. Hệ thống quản lý công việc

Links Demo: Click vào đây

2. Hệ thống quản lý sản xuất

Links Demo: Click vào đây

3. Hệ thống quản trị nhân sự 

Links Demo: Click vào đây

4. Hệ thống quản lý dự án

Links Demo: Click vào đây